Jennissen

Liempde
59 melkkoeien
66 hectare, zandgrond
7.000 kg meetmelk/ha

In Liempde is het melkveebedrijf van Wim Jennissen gelegen. Naast de melkkoeien bestaat het bedrijf uit een akkerbouwtak en is bij de boerderij een kinderdagverblijf gevestigd. Het bedrijf bestaat uit 59 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee. Het bedrijf heeft ongeveer 66 hectare land in gebruik, bestaande uit 23 hectare natuurland, 23 hectare bouwland en 20 hectare productiegrasland. De combinatie met akkerbouw werkt heel goed met het eigen grasland. Zo kunnen de koeien heel goed voor de aardappelteelt een ronde weiden en na de oogst van de spelt is er voldoende tijd om weer opnieuw gras in te zaaien. Door een sterke focus op een lage input en door nauwkeurig te werken hoge opbrengsten te realiseren wordt scherp gescoord op de duurzaamheidskengetallen uit Foqus planet. Dit uit zich bijvoorbeeld in de weidegang. De koeien gaan heel vroeg naar buiten en worden volop gestimuleerd om vers gras op te nemen.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
5·9·7 5·6·6

Kalveropfok

KalfOK punten
85 89

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
833 790
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Door een laag krachtvoerverbruik, 26 kg krachtvoer (incl. bijproducten) per 100 kg melk, wordt er weinig CO2 aangevoerd via het krachtvoer. Daarnaast bestaat het krachtvoer voornamelijk uit energierijke brok en gerst als losse grondstof, beide producten zorgen voor een lage footprint. Ook wordt er jaarrond proti+ gevoerd, dit is een bijproduct met een lagere footprint dan de meeste krachtvoersoorten. Door te sturen op een hoge ruwvoerkwaliteit is de voerbenutting hoog en is de methaanemissie uit de pens laag. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het land te beregenen en de mais vroeg te zaaien. Vanaf 2024 werkt de beregeningsinstallatie op stroom van de eigen zonnepanelen en kan het dieselverbruik verminderd worden.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
70 35
Meer info

Stikstofbodembalans

Er is voor meer dan jaar aan mestopslag aanwezig, dit geeft de ruimte om de mest op het meest ideale moment op het land te brengen. In het voorjaar wordt er dus pas bemest als de omstandigheden het toelaten en na de zomer kan er op tijd gestopt worden. Aan de mest wordt een groot deel water toegevoegd, wat resulteert in een beter benutting van de mest.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
16 16
Meer info

Ammoniakemissie

Op het bedrijf van Wim Jennissen is de ammoniakemissie per hectare erg laag, namelijk 16 kg NH3/ha. Dit komt door een laag aandeel eiwit in het totale rantsoen. De laatste drie jaar bevatte het rantsoen gemiddeld 144 gram RE/kg ds. In combinatie met het energieaanbod (gemiddeld 995 g VEM/kg ds) kan het gevoerde eiwit optimaal benut worden.

Door het hoge aantal weide-uren wordt de ammoniakemissie sterk beperkt. Vanuit de weidemest wordt geen ammoniak gevormd.

Het grote areaal natuurland zorgt voor een mooie verdunning van de emissie per ha.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
69 68
Meer info

Eiwit van eigen land

Er wordt weinig krachtvoer en bijproducten gevoerd en daarnaast wordt er hoofdzakelijk energie aangevoerd, wat betekent dat het eiwit vooral van eigen land komt. Op het bedrijf worden ook veldbonen geteeld en op die manier wordt een deel van het eiwitrijke krachtvoer zelf geteeld.

Afgelopen jaren wordt er standaard meer dan 200 dagen geweid. Deze dagen krijgen de koeien volop de kans om vers gras te eten. Het maaibeleid staat dan ook in het teken van de weidegang.

Blijvend grasland

aandeel in %
41 42

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
17,4 29,3
Meer info

Natuur & Landschap

Het bedrijf heeft op afstand veel land van het Brabants Landschap in gebruik. Dit land wordt gebruikt voor het weiden van het jongvee en de droge koeien. Wim vindt het een kunst om zo mooi mogelijk hooi te maken. Dit wordt gebruikt als een aanvulling op het rantsoen van het jongvee en de droge koeien. Richting de toekomst wil Wim zich verder verdiepen in het gebruik van kruiden en een deel van het grasland in te zetten als kruidenrijk grasland.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

In de toekomst wil Wim graag de sterke eigenschappen van het bedrijf in stand houden. Dit zit voornamelijk in de diversiteit aan activiteiten op het erf. De akkerbouwtak ondersteunt het melkvee en door het melkvee is het een mooie locatie voor het kinderdagverblijf. Verder wil Wim de teelt van veldbonen verder optimaliseren om zo nog meer eiwit van eigen land te realiseren en via krachtvoer enkel energierijke producten aan te voeren.