Mts. Bekkedam

Haaksbergen
210 melkkoeien
75 hectare, 96% zand en 4% veen
27.000 kg meetmelk/ha

We (Ruud en Bjorn Bekkedam) hebben een melkveebedrijf met onze ouders met 14 ha mais en 61 ha grasland. Er zijn meerdere veldkavels waarop agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. We werken samen met een akkerbouwberdrijf in de buurt waarmee we grond ruilen, we mais van aankopen en mest naar afvoeren. We melken met drie melkrobots en we leveren aan de PlanetProof-melkstroom. Ook ontvangen we schoolklassen op het bedrijf om verbinding te leggen met onze maatschappij. De bedrijfsfilosofie is melk produceren met gezonde koeien tegen lage kosten. De nadruk ligt niet op de hoogste melkproductie per koe, maar om melk te produceren uit zoveel mogelijk eigen ruwvoer van een goede kwaliteit.

Scores & genomen maatregelen

2021 2022
2021 2022
2021 2022

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·5·4 6·3·26

Stikstofbodembalans

kg N/ha
30* 78*
Meer info

Stikstofbodembalans

De mestopslag is voldoende, vanaf 1 augustus rijden we geen drijfmest meer uit. De hoofdmoot van de drijfmest geven we voor de eerste en tweede snede. Na de maisteelt hebben we een deel grasklaver gezaaid. Het najaarsgras proberen we zo goed mogelijk te benutten door zo lang mogelijk door te gaan met beweiden.

In een gemiddeld jaar groeit ruim 12.000 kg ds uit gras per ha. Voorafgaand aan de maisteelt oogsten we vaak nog een snede gras of het vanggewas.

Blijvend grasland

aandeel in %
57 58
Meer info

Blijvend grasland

Het aandeel blijvend grasland is 58%. We proberen de zode dicht te houden en daarmee ook de goede grassen te behouden en de onkruiden te onderdrukken. Dit doen we door in het groeiseizoen elke 4 weken te maaien. Verder gebruiken we in het voorjaar en najaar de wiedeg om slechte grassen en onkruiden te bestrijden in combinatie met doorzaaien van Italiaans raaigras en een weidemengsel in de verhouding 50-50. Het Italiaans raaigras zorgt voor meer structuur in het gras, een snellere kieming en een betere totaalopbrengst.  

Kalveropfok

KalfOK punten
100 100
Meer info

Kalveropfok

De kalveropfokscore is al enkele jaren op rij 100 punten. Dit wordt onder meer bereikt door het zeer hygiënisch werken bij de kalveren tot 2 weken.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
56 54
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie is 54 kg per ha. De mest wordt uitgereden met een zodebemester waar in de zomer water aan de jongveemest wordt toegevoegd. Dit verlaagt de ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest en verbetert de stikstofbenutting door het gras.

Het afgelopen jaar is ruim 1.000 uur geweid, bij weidegang ontstaat nauwelijks ammoniakemissie in tegenstelling tot het opstallen van koeien.

Door naast het gras, mais en energierijke en eiwitarme bijproducten te voeren is het ureumgehalte in de melk over het gehele jaar rond de 20. Het RE in het totaal rantsoen is 142, dit draagt hier ook aan bij.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
8,9 25,7
Meer info

Natuur & Landschap

Op het bedrijf wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. Dit bestaat uit kruidenrijk grasland, rietzomen en randenbeheer. Hierdoor is er meer biodiversiteit wat voor meer insecten zorgt die als voedsel dienen voor de weidevogels. Op de huiskavel wordt legselbeheer uitgevoerd.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
880* 931*
751** 799**
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Ons bedrijf heeft een lage broeikasgasuitstoot met 931 gr CO2-eq/kg meetmelk, wat komt door de efficiënte bedrijfsvoering. Ook door het voeren van krachtvoeders en bijproducten met een lage broeikasgasuitstoot gaat de uitstoot fors naar beneden. De melkproductie is ruim 9000 kg melk per koe met gras en mais als ruwvoer. We voeren rond de 19 kg brok per 100 kg meetmelk en 4 kg ds uit bijproducten.

De graskuil en maiskuil dekken we af met een bijproduct als afdeklaag voor een betere conservering en een goede druk op de kuilen.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
65 57
Meer info

Eiwit van eigen land

Het aandeel grasland op het bedrijf is ruim 80%. Omdat we vrij intensief zijn, is het percentage eiwit van eigen land momenteel niet hoger dan 57% en streven we naar ruim 60%. Door de grovere kuil in 2021 viel het RE niet mee en hebben we in 2022 meer eiwit moeten aankopen. Voor 2023 hebben we een prima kwaliteit graskuil zodat we beter gaan uitkomen. Verder zaaien we grasklaver en vanaf dit jaar luzerne voor meer eiwit van eigen land. Dit jaar hebben we de eerste en tweede snede wat droger (45 à 50% ds) ingekuild zodat het eiwit in het gras wat bestendiger wordt. We voeren geplette tarwe bij voor meer energie in het rantsoen zodat de eiwitbenutting uit het gras nog beter wordt.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Meer vloeibare kunstmest toepassen in de tweede snede, want dit heeft een lagere broeikasgasuitstoot dan bijvoorbeeld KAS. Meer eiwit van eigen land door uitbreiding van het aandeel grasklaver en het aandeel luzerne. Minder RE in het rantsoen, <140. Dit geeft minder ammoniak en minder lachgas. Door verbetering van de ruwvoerkwaliteit in 2023 kan de melkproductie per koe stijgen. Meer grond in gebruik in 2023. Mogelijkheden onderzoeken voor mestvergisting. Plannen maken om eventueel in de toekomst te gaan beregenen.