Melkveebedrijf Houwing

Nieuw-Weerdinge
120 melkkoeien
59 hectare, zand
20.592 kg meetmelk/ha

In de Veenkoloniën op de grens van Drenthe en Groningen is melkveebedrijf Houwing gevestigd. Het wordt gerund door Martin, samen met zijn vader Albert en een vaste medewerker. Op de zandgrond wordt naast een kleine 50 hectare grasland nog 10 hectare snijmaïs geteeld. Daarnaast is er een aparte akkerbouwtak van 20 hectare met zetmeelaardappelen, suikerbieten en snijmaïs en zomertarwe. De laatste 2 worden voor het melkveebedrijf geteeld. De beide takken werken nauw samen op het gebied van teelt, bouwplan en mestplaatsing. Sinds 2018 worden de koeien met 2 melkrobots gemolken en dit gaat goed samen met de weidegang. Het bedrijf heeft een productie van 10.500 kg melk per koe met 4,44% vet en 3,57% eiwit.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
5·9·14 5·10·6

Stikstofbodembalans

kg N/ha
95 107
Meer info

Stikstofbodembalans

Goed bodembeheer is belangrijk voor de melk veehouders. Er is genoeg mestopslag op het bedrijf aanwezig, zodat er geen mest gereden hoeft te worden als de put vol is, maar gewacht kan worden tot het land toegankelijk is in het voorjaar. In het voorjaar wordt naast drijfmest een ureum- of ammoniummeststof met nitrificatieremmer gebruikt. Die komt langzamer vrij en is minder uitspoelingsgevoelig, waardoor hij beter benut wordt en er minder verloren gaat. Daarnaast wordt alle mest bemonsterd, zodat bekend is hoeveel kg stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium bemest wordt.

Blijvend grasland

aandeel in %
4 4
Meer info

Blijvend grasland

Door de wisselteelt met de akkerbouwtak wordt er jaarlijks 8 tot 10 ha. gras ingezaaid. Deze vruchtwisseling zorgt ervoor dat het aandeel blijvend grasland laag is. Goed bodembeheer en uitgekiende bemesting zorgen ervoor dat het organische stof gehalte op peil blijft. Het nieuw ingezaaide gras is productief en smakelijk wat zowel bevorderlijk is voor de stikstofbodembalans als voor de opname ervan. Als de koeien meer melk kunnen maken uit ruwvoer wordt de CO2 uitstoot verdund over meer liters.

Kalveropfok

KalfOK punten
88 90

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
60 64

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
7,5 7,2

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
814 778
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Doordat er efficiënt wordt bemest en beregend zijn de opbrengsten van ruwvoer hoog. Hierdoor wordt veel melk van ruwvoer gemaakt waardoor minder krachtvoer gevoerd kan worden. Dit zorgt dat de broeikasgasuitstoot laag blijft.

Op het bedrijf is in de laatste jaren gezorgd voor voldoende voeropslagcapaciteit. Hierdoor kan gekozen worden in welke silo ingekuild wordt, maar kan ook altijd een kuil gevoerd worden die past bij de omstandigheden. De ondernemers hebben een ruim erf en zijn dan ook niet bang om een rij-kuil op het erf te maken, om zo flexibiliteit in de rantsoensamenstelling te houden.

De kuilen worden nooit hoog boven de muren gemaakt, zodat er altijd voldoende voersnelheid is. Bovendien kunnen ze dan beter worden vastgereden. Ook is er tussen alle silo’s voldoende ruimte om met een kraan grond op de kuil te scheppen. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat broei minder snel een kans krijgt en het voer voor de koeien zijn kwaliteit behoudt en fris ruikt. Dat zorgt voor een hoge droge stof-opname en bevordert de melkproductie uit eigen ruwvoer. Hierdoor gaat de broeikasgasuitstoot per kg meetmelk omlaag.

Het bedrijf heeft ook gecertificeerde soja, deze is geteeld zonder dat daar bos voor is gekapt en heeft dus een lage footprint.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
53 54
Meer info

Eiwit van eigen land

De eerste en tweede snede worden met de sleepslang bemest en de rest van het jaar wordt de 3-wieler zodebemester gebruikt. (Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van variabele bandenspanning om verdichting te voorkomen.) In de rest van de teelten gebruiken we relatief lichte machines. Hierdoor wordt verdichting voorkomen wat de bodemgezondheid bevordert en voor hogere opbrengsten zorgt. Ook wordt het gras beregend als dat nodig is. Hierdoor worden ook hogere opbrengsten gerealiseerd waardoor meer eiwit van eigen land wordt geoogst.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Een toekomstige maatregel voor het bedrijf is om minder eiwitrijk krachtvoer aan te voeren. Het rantsoen bestaat voor circa 40 procent uit kwalitatief goed vers gras en kuilgras met een ruw eiwit tussen de 165 en 200 punten. Om dit goed te benutten, wordt er eigen snijmais en tarwe als energiebron naast gevoerd. Er wordt nog wel rond de 32 procent krachtvoer gevoerd met gemiddeld 230 gram ruw eiwit, waardoor het rantsoen uitkomt op ongeveer 159 RE/kVEM en het ureum gemiddeld tussen de 18 en 20 zit.

Door minder eiwit aan te voeren op het bedrijf en het eiwit dat gevoerd wordt goed te verdelen in de lactatie, kan de stikstofbenutting verhoogd worden. Hierdoor wordt de broeikasgasuitstoot van de aanvoer verlaagd en gaat het percentage eiwit van eigen land in het rantsoen omhoog. Bovendien zal er door de betere benutting en het lagere ureum minder ammoniakale stikstof in de mest zitten, wat de ammoniakemissie verlaagt.